InwestycjeWoda, ścieki

Koncepcja oczyszczalni w Lesznie

Urząd Gminy udostępnił na BIP koncepcję budowy oczyszczalni ścieków. Cała dokumentacja dostępna jest tutaj: https://bip.gminaleszno.pl/kategorie/176-wodociagi-i-kanalizacja/artykuly/247-koncepcja. Przypomnijmy, że konieczność budowy własnej oczyszczalni wynika z oświadczenia Burmistrza Błonia o zaprzestaniu odbierania ścieków z naszej gminy z końcem 2025 roku.

Mapka (https://www.openstreetmap.org/directions#map=17/52.25278/20.58108) z obszarem planowanej oczyszczalnia

Zgodnie z koncepcją oczyszczalnia ma powstać na terenie obecnej zlewni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Lesznie. Projektanci, firma PP-EKO Sp. z o.o., zaproponowała zastosowanie technologii osadu czynnego z filtracją na membranach ultrafiltracyjnych w przeciwieństwie do typowych oczyszczalni z osadem czynnym i osadnikiem wtórnym.
Jak czytamy w opisie koncepcji: zasadniczą zaletą zaproponowanego typu oczyszczalni jest znacznie mniejsza wielkość w stosunku do oczyszczalni klasycznej. Stosunkowo prosta będzie również rozbudowa oczyszczalni w II etapie.

Projektanci podkreślają, że proponowana technologia MBR zapewnia bardzo dobre parametry oczyszczonych ścieków, w tym zawartość zawiesin do 1 mg/l, oraz bardzo niskie wskaźniki ChZT/BZT5. Ścieki będą również bakteryjnie bezpieczne. Woda z oczyszczalni będzie miała na tyle dobre parametry, że może być wykorzystywana do utrzymywania zieleni. Bardzo istotną zaletą proponowanej technologii jest zatrzymywanie na membranach mikrowłókien tworzyw sztucznych, które stanowią coraz poważniejsze zanieczyszczenie wód docierające do najdalszych obszarów mórz i oceanów.

Projektanci oszacowali niezbędną wydajność oczyszczalni na 16000 MR, co można opisać jako zapotrzebowanie 16 tys. stałych mieszkańców. Założona wydajność wynika z tego, że aktualnie w gminie mieszka około 10 tys. osób. Przewidziano też 2500 MR na potrzeby Julinka, oraz 3500 MR rezerwy na przyszłe podłączenia. Należy zwrócić uwagę, że w szacunkach nie uwzględniono potrzeb Dawtony. Można domniemywać, że zakłady w Lesznie przy ulicy Lipowej będą nadal odprowadzały ścieki od oczyszczalni w Błoniu, lub zbudują własną oczyszczalnię.

W koncepcja założono, że w I etapie zostanie zrealizowana oczyszczalnia zapewniająca połowę powyższej wydajności.
Odbiornikiem ścieków będzie rzeka Utrata. Jako najdogodniejsze miejsce zrzutu proponuje się rejon ul. Białuty. Ponieważ w koncepcji nie znalazła się mapka z zaznaczonym punktem zrzutu, nie można precyzyjnie określić tej lokalizacji.

Szacunkowy koszt oczyszczalni to 16,5 mln zł

Zgodnie z szacunkowym zestawieniem kosztów stanowiącym załącznik koncepcji oczyszczalnia powinna kosztować około 16,5 mln zł.

Pierwsza wątpliwość, która nasuwa się po analizie kosztów, to kwestia finansowania projektu oczyszczalni. Zgodnie z zestawieniem z koncepcji koszt projektu to około 920 tys. zł netto. Natomiast w uchwale budżetowej na rok 2021 na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie (projekt)” przewidziano tylko 100 tys. zł. Co jest przyczyną tak dużej rozbieżności między zaplanowaną kwotą wydatków na projekt, a szacunkiem kosztów takiego projektu będziemy starali się wyjaśnić w Urzędzie Gminy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *