Bez kategorii

Burzliwa XXXVI Sesja Rady Gminy Leszno 27.01.2021 r. – plan budowy placu zabaw przy ruchliwej drodze podzielił Radnych

Chciałoby się powiedzieć wreszcie doczekaliśmy sesji z dyskusją z prawdziwego zdarzenia w obecnej kadencji samorządu. Zdążyliśmy już przywyknąć do sesji, które przebiegały zgodnie z utartym schematem – kolejne projekty Pana Wójta jednogłośnie przyjmowane przez Państwa Radnych bez zbędnych wypowiedzi czy zgłaszania jakichkolwiek wątpliwości. Wszystko przebiegało jak zwykle do punktu 6 porządku sesji, czyli: „podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu od osoby fizycznej”. Projekt rzecz jasna wniósł Pan Wójt.

O cóż chodziło w projekcie tej uchwały? Po co gminie potrzebna była dzierżawa działki opisanej w projekcie uchwały? Otóż potrzeba wydzierżawienia działki wynikła z propagowanego głównie przez Pana radnego Janusza Białego pomysłu na powstanie placu zabaw i strefy aktywności dla mieszkańców sołectwa Leszno Wschód. Pomysł stworzenia takiego obiektu Pan radny zgłosił na zebraniu sołeckim. Obecni na zebraniu sołeckim mieszkańcy postanowili przeznaczyć niecałe 6 tys. zł na wyposażenie strefy aktywności, pozostałe kwestie jak chociażby brak terenu na taką strefę pozostały bez rozstrzygnięcia. Pan Wójt najwyraźniej uznał pomysł za zasadny, bo w budżecie na 2021 do 5940 zł funduszu sołeckiego „dorzucił” jeszcze ponad 14 tys. zł i tak pojawiło się zadanie „Budowa strefy aktywności na terenie sołectwa Leszno Wschód” za 20 tys. zł. Jednak ciągle nie było wiadomo, gdzie strefa powstanie, ponieważ Gmina nie dysponuje na terenie sołectwa żadnym odpowiednim terenem. Jako miejsce dogodne do zbudowania strefy Pan Wójt wytypował działkę nr 276/10 tuż przy skrzyżowania ulicy Podzaborówek z ulicą Warszawską (poniżej mapka z lokalizacją). Właścicielem działki jest osoba prywatna, od której Gmina działkę miałaby dzierżawić. Dlaczego wybrano akurat tę działkę i jaka była procedura wyboru należałoby dopytać Pana Wójta.

Na taką dzierżawę zgodę musi wyrazić Rada Gminy. Stąd powstał wspomniany projekt uchwały. Już opiniowanie tegoż projektu ujawniło różnicę zdań. Jak można było się spodziewać, Komisja Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji zaopiniowała projekt pozytywnie. Nic w tym dziwnego skoro przewodniczącym komisji jest wspomniany Pan Janusz Biały. W wydaniu pozytywnej opinia komisji nie przeszkodziła ani bezpośrednia bliskość ruchliwej trasy, ani fakt, że działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zupełnie inaczej do projektu odniosła się Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji pod przewodnictwem Pana Tomasza Maja. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt, zwracając uwagę na między innymi brak kwot opłaty za dzierżawę, jak również na aspekt bezpieczeństwa lokalizacji, samą potrzebę istnienia strefy przy skromnej reprezentacji mieszkańców na zebraniu sołeckim i kilka innych problemów.

Pomimo tej niejednoznacznej opinia Komisji Rady Pan Wójt nie wycofał projektu uchwały z porządku obrad i od około 37 minuty „projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu od osoby fizycznej” zaczął być rozpatrywany. Inaczej niż to miało miejsce na wcześniejszych sesjach i na tej podczas przyjmowania wcześniejszych uchwał nie przegłosowano projektu jednogłośnie zaraz po jego odczytaniu przez Pana przewodniczącego Rady Michała Dominiaka.

Pierwszą wątpliwość zgłosiła Pani Marianna Malarowska. Kwestia dotyczyła długości trwania dzierżawy i ryzyka jej wypowiedzenia przez właściciela nieruchomości. Pan Wójt stwierdził, że w umowie Gmina może zagwarantować sobie pewność dzierżawy na okres np. 5-10 lat.

Następnie Pan Janusz Biały zaproponował, żeby opinie obu komisji zreferowali ich przewodniczący. Pan Michał Dominiak zaakceptował propozycję. Następnie podczas swojej wypowiedzi jako przewodniczący Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji zamiast przedstawić w skrócie opinię Komisji zachęcał do głosowania za uchwałą, uderzając w emocjonalne tony, mówiąc o honorze i spełnianiu zobowiązań wobec mieszkańców.

Po wypowiedzi Pana Białego swoje wątpliwości wyraził Pan Krzysztof Lipiński. Zapytał, czy planowana strefa ma być dla dzieci czy dla dorosłych i czy można te funkcjonalności łączyć.

Następnie swoje wątpliwości wyraziła Pani Ewa Grot. Pytała o bezpieczeństwo lokalizacji ze względu na bliskość trasy i szacunki ilości dzieci, które będą korzystały z placu. Zwróciła również uwagę, że dzieci z TBS-ów od dawna nie mogą doczekać się placu zabaw, mimo że Gmina dysponuje terenem w tamtej okolicy. Pan Biały nie był w stanie podać danych dotyczących rzeczywistych potrzeb mieszkańców Leszna Wschód w tym zakresie.

Pan Tomasz Maj jako przewodniczący Komisji Budżetu, w przeciwieństwie do Pana Janusza Białego, rzeczywiście zreferował opinię Komisji, której przewodniczy. Rzeczowo przedstawił argumenty, które wpłynęły na negatywną opinię Komisji. Przede wszystkim zwrócił uwagę brak w projekcie umowy kwoty, za którą Gmina będzie dzierżawiła nieruchomość. Zwrócił również uwagę, że w zebraniu sołeckim, na którym przegłosowano wniosek przeznaczający 5940 zł na wyposażenie strefy aktywności, uczestniczyło jedynie 44 osób. Przy czym ostateczny wniosek był przegłosowany przez 15 osób. Wspomniany wniosek był dopiero 7 i przeznaczono na niego niewiele ponad 10% całego funduszu sołectwa. Podkreśli nietrafioną lokalizację, bliskość ruchliwej trasy zdecydowanie niesprzyjającą aktywności i rekreacji w szczególności dzieci. Ożywiona dyskusja ciągnęła się jeszcze dłuższy czas.

Pod jej koniec głos zabrał Pan Wójt. Kwestionował większość argumentów Komisji Budżetowej. Stwierdził, że „to on podpisuje umowy i to On wie, na co gminę stać a na co nie”. Tu warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do tego, co sądzi Pan Wójt, głównym zadaniem Radnych jest nadzór nad jego działalnością i dopytywanie się o zasadność wszelkich wydatków, które ponosi Gmina.

Po ponad godzinnej dyskusji przystąpiono do głosowania. Państwo: Agata Bażyńska Khan, Janusz Biały, Dariusz Iwanek, Lesław Kuczyński, Krzysztof Michalski i Joanna Syta byli za podjęciem uchwały. Państwo: Halina Dmoch, Ewa Grot, Ewa Latoszek, Krzysztof Lipiński, Tomasz Maj, Marianna Malarowska, Agnieszka Walczak byli przeciw podjęciu uchwały. Natomiast Panowie Leszek Żebrowski i Michał Dominiak wstrzymali się od głosu. W efekcie stosunkiem głosów 6 – za, 7 – przeciw, 2 – wstrzymujących się uchwała nie została przyjęta.

Niezależnie od rozstrzygnięcia warto jeszcze raz podkreślić, że była to pierwsza sesja podczas mieliśmy solidną dyskusję na argumenty. Była to również pierwsza sesja, podczas której część Radnych odważyła się wyrazić odmienne zdanie niż Pan Wójt. Za to, niezależnie od tego, kto miał rację, należą im się wielkie brawa.

Uzupełnienie (29-01-2020 13:16)

Ponieważ część dotycząca wniosku sołeckiego mogła zostać różnie zinterpretowana wyjaśniam. W pierwszym zebraniu sołeckim uczestniczyło 44 osoby i to zebranie przyjęło między innymi wniosek dotyczący strefy aktywności. Ze względu na nieważność wniosków sołectwa zebranie zostało powtórzone. W powtórnym zebraniu brało udział 16 osób. Stąd informacja o tym, że ważny wniosek skierowany do Wójta Gminy Leszno poparło 15 osób

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *